Dossier

LHBT en werk

LHBT en werk

Wat speelt in Nederland?

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT) kunnen ook op het werk te maken krijgen met negatief gedrag van collega's zoals pesten, negeren, grappen maken, beledigen, uitsluiting of (seksuele) intimidatie. Discriminatie op het werk kan ook vergaande gevolgen hebben voor een organisatie als geheel.

Transgender mensen (transseksuelen, travestieten en interseksuelen) nemen in Nederland op de arbeidsmarkt een marginale positie in

Sociale acceptatieTransgender mensen (transseksuelen, travestieten en interseksuelen) nemen in Nederland op de arbeidsmarkt een marginale positie in. Velen bevinden zich in een schrijnende situatie. Transgenders zijn vaak sociaal geïsoleerd, werkloos of werken onder hun niveau. Ook durven transgenders op hun werk vaak niet uit de kast te komen. Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen voelen zich in hun werkomgeving nog steeds onprettig behandeld. De problemen van homoseksuelen op het werk hebben veelal te maken met vervelende opmerkingen of grapjes die verwijzen naar hun seksuele gerichtheid. Soms gebeurt dat incidenteel en soms stelselmatig. Het is niet altijd regelrechte discriminatie, maar wel gedrag dat door homoseksuele werknemers als kwetsend wordt ervaren.

De afgelopen jaren heeft veel maatschappelijke en politieke discussie plaatsgevonden over de ruimte die gegeven moet worden aan gewetensbezwaarde trouwambtenaren bij het trouwen van een paar van hetzelfde geslacht. Lees meer hierover

Wat zegt de wet?

Nederlandse wetgevingDe belangrijkste wet als het gaat om discriminatie op het werk van de LHBT-groep is de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Werkgevers hebben de wettelijke verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Deze verplichting is vastgelegd in de gelijkebehandelingswetgeving en de Arbowet.

Internationaal kaderEr bestaat geen verdrag dat zich specifiek richt op de LHBT-groep. De non-discriminatiebepalingen die in verschillende VN-verdragen zijn opgenomen, gelden ook voor seksuele gerichtheid. Zo zijn het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) van toepassing. Op het niveau van de Raad van Europa en de Europese Unie zijn de rechten van de LHBT-groep ook vastgelegd. Zie voor meer informatie het juridisch kader.

Op internationaal niveau bestaat een aantal belangrijke beginselen met betrekking tot de bescherming van de rechten van de LHBT-groep. Deze zijn vastgelegd in de Verklaring van Montreal en de Yogyakarta principles. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het recht om niet gediscrimineerd te worden en om het recht op werk, onderwijs en privacy.

Voor het juridisch overzicht klik hier.

Internationale aanbevelingen

Internationale aanbevelingenDe toenmalige Mensenrechtencommissaris Thomas Hammarberg van de Raad van Europa heeft in juni 2011 een rapport uitgebracht over de situatie van de LHBT-groep in Europa ("Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe"'. Over LHBT en werk staan onder andere de volgende aanbevelingen voor de lidstaten vermeld:

  • Bevorder beleid gericht op bestrijding van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Geef ook aandacht aan maatregelen gericht op diversiteit op de werkplek en initiatieven die zorgen voor de volledige integratie en respect van LHBT personeel in de werkomgeving.
  • Respecteer het recht van transgender personen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en bevorder maatregelen gericht op de beëindiging van de uitsluiting en discriminatie van transgender personen op de werkplek.

Voor een overzicht van de internationale aanbevelingen klik hier.

Wat doet het College?

Het College belicht, beschermt, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland door advies, onderzoek, voorlichting, monitoring en het individueel oordelen in het geval van discriminatie op het werk. Heeft u de indruk tijdens een sollicitatie of door collega's gediscrimineerd te zijn, dan kunt u het College vragen om een oordeel over de situatie: Is er nu wel of niet sprake van discriminatie? Alles over de procedure rondom het verzoek om een oordeel bij het College vindt u hier.

Training Selecteren zonder vooroordelen

Ook ontwikkelde het College de training ' Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match'. De training bestaat uit vier interactieve trainingsmodules en gaat in op (vermindering van) de ongewenste effecten die onbewuste stereotypen hebben op de werving en selectie. Lees meer over de training.