Als je uit het buitenland komt

Als je uit het buitenland komt

Wat speelt in Nederland?

Overal in de wereld verhuizen mensen van het ene land naar het andere land. Iedereen heeft hiervoor een eigen reden: werk, studie, gezinsleven, of vlucht voor oorlog of vervolging.

De regels voor toelating van vreemdelingen tot Nederland zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving, in het recht van Europese Unie en in internationale verdragen.

De regels voor toelating van vreemdelingen tot Nederland zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving, in het recht van Europese Unie en in internationale verdragen. Belangrijke beginselen van mensenrechten die doorwerken bij beslissingen ten opzichte van vreemdelingen zijn: het recht om asiel aan te vragen, het recht op een zorgvuldige beoordeling van het verzoek om toelating, gelijke behandeling, het recht op gezinsleven, het voorkomen van uitbuiting, het verbod om mensen uit te zetten die slachtoffer dreigen te worden van een onmenselijke behandeling, het recht op bescherming van je waardigheid en het recht op toegang tot de rechter. Er kan een plicht zijn voor de overheid om vreemdelingen in afwachting van de beslissing over toelating in Nederland opvang te verlenen en in hun basisbehoeften te voorzien.

Voor kinderen gelden aparte regels, inclusief het recht op onderwijs. Dit recht geldt ook in de periode dat er nog niet is beslist over een verblijfsvergunning of als de ouders nooit een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Het opsluiten van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning kan geoorloofd zijn, maar is aan regels en toezicht van de rechter gebonden.

Het vreemdelingenbeleid is de laatste 15 jaar steeds strenger geworden. Daarbij is de naleving van de mensenrechten onder druk komen te staan. Onderwerpen als opvang en detentie, het voorkomen van fraude en de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling om in te burgeren of terug te keren naar het land van herkomst, hebben veel politieke aandacht gekregen en hebben tot nieuwe regels geleid. Nog altijd zijn veel mensen als vrijwilliger actief ten behoeve van vreemdelingen, maar er is ook weerstand tegen immigratie. Het aanzien van de vreemdeling is gedaald door de harde woorden over vreemdelingen in de politiek en de samenleving. Het College spant zich in, op basis van de rechten van de mens, om te voorkomen dat vreemdelingen worden gestigmatiseerd en vraagt aandacht voor de verantwoordelijkheid van de staat en de mensenrechten van vreemdelingen.

Vreemdelingen hebben recht op juridische bijstand als ze toelating tot Nederland wensen, problemen hebben met het verkrijgen of verlengen van hun verblijfsvergunning of worden opgesloten. Een eerste gratis juridisch advies kunt u krijgen bij het Juridisch Loket. U kunt door het Juridisch Loket worden doorverwezen naar een advocaat of zelf een advocaat zoeken

Wat doet het College?

Het College bevordert, bewaakt, beschermt en belicht mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en monitoring. De komende jaren staat het thema migratie en mensenrechten nadrukkelijk op de agenda van het College. Ontwikkelingen op het terrein van de bescherming van vluchtelingen, vreemdelingen- en grensdetentie, de verblijfsomstandigheden en andere problematiek van vreemdelingen zonder verblijfsstatus die onuitzetbaar of staatloos zijn en het recht op gezinsleven volgt het College op de voet. Naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of signalen kan het College ook andere onderwerpen oppakken. Als het College een eigen onderzoek start naar één van de aandachtsgebieden, een wetgevingsadvies uitbrengt op het terrein van migratie en mensenrechten of aanbevelingen doet voor het beleid zal hierover op deze website verder worden bericht.

 

Publicaties

Meer tonen