Vraag en antwoord

  1. Waarom heeft Nederland een College voor de Rechten van de Mens?
  2. Waarom is de Commissie Gelijke Behandeling geïntegreerd in het College voor de Rechten van de Mens?
  3. Wat heeft u als burger aan het College voor de Rechten van de Mens?
  4. Welke rol spelen de Verenigde Naties bij de totstandkoming van het College voor de Rechten van de Mens?

Waarom heeft Nederland een College voor de Rechten van de Mens?Nederland staat bekend als land dat zich intensief inzet voor mensenrechten, zowel nationaal als internationaal. Bij de verkiezingen tot lid van de VN-Mensenrechtenraad (2006) heeft Nederland toegezegd een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. Het Nederlandse parlement heeft in 2011 de wet goedgekeurd en vanaf oktober 2012 behoort het College daarmee tot één van de ruim honderd nationale mensenrechteninstituten in de wereld.

Het College speelt een belangrijke rol om mensenrechten onder de aandacht te brengen en te houden bij alle Nederlanders en om de bescherming en de naleving van die rechten in Nederland te bevorderen. In Nederland zijn zeer veel organisaties actief op het gebied van mensenrechten. Tot nu toe bestrijken de Nederlandse organisaties en instituten ieder een deel van het mensenrechtelijke terrein en belichten zij mensenrechtenvraagstukken elk vanuit hun eigen, specifieke perspectief. Het College speelt op zijn beurt een belangrijke rol omdat het vanuit zijn onafhankelijke positie advies en opinie levert en onderzoek en voorstellen doet naar mensenrechtelijke vraagstukken in de volle breedte en samenhang.

Waarom is de Commissie Gelijke Behandeling geïntegreerd in het College voor de Rechten van de Mens?Naar aanleiding van verschillende initiatieven van organisaties die nauw betrokken zijn bij mensenrechten in Nederland, heeft in 2007 een consortium van de Nationale Ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) het rapport 'Mensenrechten verplichten en verbinden' opgesteld. De aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken was om te komen tot een nieuw mensenrechteninstituut, naast de reeds bestaande organisaties. In navolging hiervan heeft de Tweede Kamer de minister nadrukkelijk gevraagd of het nieuwe instituut ondergebracht kon worden bij een bestaande instelling of organisatie.

Het kabinet heeft in juli 2009 besloten om de Commissie Gelijke Behandeling op te laten gaan in het nieuwe instituut met als belangrijkste reden dat het gelijkheidsbeginsel niet alleen een zelfstandig mensenrecht is, maar ook een belangrijk onderdeel van alle andere mensenrechten. Bij de naleving van de mensenrechten mag tenslotte niet gediscrimineerd worden. De CGB had deels al taken die een mensenrechteninstituut moet uitvoeren, zoals advisering, rapporteren, het doen van onderzoek en samenwerking met het maatschappelijk middenveld in relatie tot gelijke behandeling. Met de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens zijn deze taken verbreed tot het hele mensenrechtenspectrum.

Wat heeft u als burger aan het College voor de Rechten van de Mens?De kerntaak van het College is om in Nederland de rechten van de mens te beschermen en de naleving ervan te bevorderen. Het College gaat deze taak uitvoeren door een combinatie van advies, onderzoek en voorlichting. Daarnaast kijkt het nieuwe College naar de praktijk en richt het zich met name tot de Nederlandse overheid. De overheid is immers hoofdverantwoordelijk om de mensenrechten in Nederland te garanderen.

Mensenrechten gelden voor alle mensen in Nederland; iedereen kan zich erop beroepen. De burger met vragen over mensenrechten kan via de voorlichtende taak van het College informatie vinden over zijn of haar mensenrechten. De burger met klachten over een bepaalde mensenrechtenschending vindt bij het College een loket waar hij of zij vragen kan stellen en doorverwezen wordt naar instanties die klachten kunnen beoordelen.

De klachtenregeling van het College voor de Rechten van de MensHet College voor de Rechten van de Mens vindt het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan met de personen die contact met het College hebben. Het kan daarbij voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van het College. Daarom is er een klachtenregeling opgesteld. De doelstelling van deze regeling is tweeledig. Enerzijds is het doel om de klachten van genoemde personen naar ieders tevredenheid op te lossen. Anderzijds is het doel om van de klacht te leren en zo nodig wijzigingen in het interne beleid van het College aan te brengen.

Lees hier hoe de klachtenregeling werkt en bekijk hier de toelichting bij dit document.

Welke rol spelen de Verenigde Naties bij de totstandkoming het College voor de Rechten van de Mens?Door internationale mensenrechtenverdragen te ratificeren heeft Nederland internationale controle op haar eigen mensenrechtenbeleid via VN-organen aanvaard. Bij verkiezingen tot lid van de VN-Mensenrechtenraad heeft Nederland toegezegd om een mensenrechteninstituut op te richten. Met de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens realiseert Nederland een mensenrechteninstituut met de zogenoemde A-status. Met deze A-status kan het College volwaardig deelnemen aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere toezichthoudende organen van de VN. Het College voor de Rechten van de Mens verwierf de A-status in mei 2014.