Publicaties

Reactie van College internetconsultatie Besluit zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg

Samenvatting

Eind 2017 – begin 2018 zijn de concept-Besluiten zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg opengesteld voor internetconsultatie. De Besluiten stellen nadere regels op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz). Het College voor de Rechten van de Mens constateert in zijn advies dat de Besluiten op diverse punten niet voldoen aan de mensenrechtelijke eisen en adviseert de bewindslieden de Besluiten op deze punten aan te passen voordat ze bij de Tweede Kamer ingediend worden.