Oordelen

Reed Business B.V. maakt geen verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid door een man geen toegang meer te geven tot het forum van de website van Elsevier. De redactionele vrijheid van Reed Business B.V. gaat voor. Doorwerking artikel 10 EVRM.

Oordeelnummer 2011-69
28-04-2011
lees verder

Samenvatting

Situatie

Reed Business is eigenaar van het opinieweekblad Elsevier. Elsevier heeft een eigen website met een internetforum waarop bezoekers reacties kunnen plaatsen naar aanleiding van een artikel. Een man plaatst politiek gekleurde reacties op het forum. Naar aanleiding van een artikel over een lerares die vanwege haar geloof mannen geen hand meer wilde geven, heeft hij op het forum van Elsevier onder meer geschreven: “Voor je het weet ben je een enge linkse multiculturalist en krijg je alle rechtse media met Elsevier voorop over je heen.” Elsevier heeft zijn reacties verwijderd en zijn account geblokkeerd. De man zegt dat Elsevier hiermee onderscheid maakt op grond van zijn politieke gezindheid. Hij omschrijft zijn politieke gezindheid als D66-achtig.

Oordeel Commissie

Reed Business maakt geen verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid jegens de man.

Toelichting

Reed Business betwist niet dat zij jegens de man onderscheid op grond van politieke gezindheid heeft gemaakt. Zij kiest ervoor geen verweer te voeren op het individuele niveau van de zaak. Reed Business stelt dat het verbod van onderscheid buiten toepassing moet blijven, omdat zij als persorgaan zelf mag weten welke reacties zij plaatst. Deze persvrijheid is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting die is vastgelegd in artikel 10 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Een vraag is of de Commissie mag toetsen aan artikel 10 EVRM. In artikel 94 Grondwet (GW) is geregeld dat wetten niet worden toegepast als de toepassing ervan niet verenigbaar is met onder meer verdragen die voor iedereen gelden, zoals bijvoorbeeld het EVRM. De Commissie is van oordeel dat artikel 94 GW zich ook richt tot haar als onafhankelijk overheidsorgaan. Daarom beoordeelt de Commissie of de toepassing van het verbod van onderscheid op grond van politieke overtuiging, zoals neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), in de onderhavige casus al dan niet verenigbaar is met artikel 10 EVRM. De Commissie verricht deze beoordeling door een afweging van alle concrete feiten, omstandigheden en belangen van de man en van Reed Business. De Commissie overweegt dat het in beginsel aan Reed Business als persorgaan is om te bepalen hoe haar journalistieke product eruit ziet. Dit geldt ook voor het internetforum. Het weigeren van bepaalde reacties behoort tot deze keuzevrijheid. Daar staat tegenover dat Reed Business jegens de man onderscheid maakt, maar daarmee is niet zijn menselijke waardigheid aangetast. In de afweging van belangen speelt verder een rol dat de man zijn politieke overtuiging op vele manieren en op vele andere podia kan uitdragen. De Commissie is daarom van oordeel dat in het onderhavige geval de persvrijheid van Reed Business zwaarder weegt dan het verbod van onderscheid op grond van politieke gezindheid. Het verbod van onderscheid op grond van politieke overtuiging blijft daarmee in het onderhavige geval buiten toepassing. Het door Reed Business gemaakte onderscheid op grond van politieke overtuiging is dan ook niet verboden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: