Oordelen

Het vrijwilligerswerk van Stichting Michaëlevents kan niet worden aangemerkt als ‘het onder gezag verrichten van arbeid’. Hierdoor valt het werk niet onder de werking van de AWGB en is het College niet bevoegd erover te oordelen.

Oordeelnummer 2018-69
05-07-2018
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Stichting Michaëlevents organiseerde een eendaags kerstevenement met activiteiten die door vrijwilligers werden uitgevoerd. Voor de vrijwilligersfuncties van figuranten, acteurs, pastors en medewerkers kinderwerk wierf de stichting mensen via haar website. Daarbij werd vermeld dat lidmaatschap van een van de kerkelijke gemeentes in Zwolle voor deze functies is vereist. Een antidiscriminatiebureau stelt dat hiermee sprake is van verboden onderscheid op grond van godsdienst.

Beoordeling

Het vrijwilligerswerk tijdens het kerstevenement valt niet aan te merken als ‘het onder gezag verrichten van arbeid’. De acteurs, figuranten, pastors en medewerkers kinderwerk verrichten kortdurend en eenmalig werkzaamheden, namelijk op de dag van het kerstevenement. De uitvoering van de werkzaamheden wordt niet gestuurd of opgedragen door de stichting, maar wordt in onderling overleg tussen de (groepen) vrijwilligers bepaald en afgestemd. De stichting richt zich op het tot stand brengen van een samenwerking tussen (groepen) vrijwilligers en niet op het feitelijk leiding geven aan activiteiten. Er is daarom geen sprake van het aanbieden van een betrekking, zoals beschreven in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Aangezien de activiteiten van de stichting niet onder de werking van de AWGB vallen is het College niet bevoegd hierover te oordelen.

Oordeel

Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over de vraag of Stichting Michaëlevents bij het werven van vrijwilligers voor haar kerstevenement verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt.

 

Discriminatiegrond:

Godsdienst

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: